Spoločnosť DomDekor rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. Úvodné ustanovenia

I.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na predaj tovaru, predaj tovaru na mieru, na predaj tovaru s montážou ako aj na poskytovanie služieb ďalej definovaných.

I.2. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „Kupujúci“) bez obmedzenia s tým, že Kupujúci súhlasí, že takto uzavreté zmluvy sa budú riadiť týmito VOP, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.domdekor.sk a príslušnými právnymi predpismi.

I.3. Predávajúcim sa v týchto VOP rozumie spoločnosť Zuzana Ferová - DomDekor, sídlo: 341, 925 27 Veľký Grob, Slovenská republika, IČO: 45 261 997, registrácia: Živnostenský register, Obvodný úrad Galanta, č.: 220-26476, DIČ: 1073019750 IČ DPH: SK1073019750, číslo účtu (IBAN): SK74 1111 0000 0010 7329 0007, vedený v banke UniCredit Bank, a.s., email: obchod@domdekor.sk, telefonický kontakt: 0907 212 689 (ďalej ako „Predávajúci“).

I.4. Pre kupujúcich spotrebiteľov Predávajúci oznamuje, že orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23,  917 07 Trnava, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 033/321 25 27.

I.5. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a akýmkoľvek Kupujúcim, pokiaľ v texte nie je výslovne uvedené, že určitá časť VOP sa vzťahuje len na určitých Kupujúcich.

Článok II. Pojmy

II.1. Akceptácia je potvrdenie konečnej Objednávky Kupujúcim, a to e-mailom, alebo podpisom na Objednávke, alebo, ak to bude umožňovať Stránka, prostredníctvom aplikácie priamo na Stránke.

II.2. Cenník môže obsahovať aktuálne Ceny ustanovené Predávajúcim za jednotlivý Tovar, mimo Tovaru na mieru, a za jednotlivé poskytované Služby a aktuálne ceny Nákladov. Aktuálny Cenník je zverejnený na Stránke

II.3. Cena je kúpna cena za Tovar alebo cena za vykonanie Služby, uvedená v akceptovanej Objednávke.

II.4. Kupujúci je akákoľvek osoba, fyzická osoba alebo právnická, ktorá osloví Predávajúceho akýmkoľvek spôsobom so záujmom o jeho Tovar alebo Služby.

II.5. Kupujúci Spotrebiteľ – je osoba spĺňajúca definíciu spotrebiteľa podľa zák.č. 250/2007 Z.z.

II.6. Náklad – sumy za úkony, práce, služby, výdavky, ktorých výška je uvedená v Cenníku, a pokiaľ tam nie je tak vo výške reálne vynaloženej; napríklad: náklady na prepravu Tovaru/osôb, cena za osobohodiny pri vykonávaní obhliadok, zmarených dodaniach, skladné a pod.

II.7. Reklamačný poriadok je samostatný dokument, ktorý upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatnení vád a ich riešení, pričom obsahuje aj nároky z vád Tovaru/služieb pre Kupujúceho spotrebiteľa

II.8. Tovar sú veci podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho, ako aj časti vstavaných skríň a iného nábytku, vrátane nábytku vyrobeného na mieru pre Kupujúceho, ktorý Predávajúci predáva, prípadne zabezpečuje výrobu a následne predáva pre Kupujúceho. Tovar Predávajúceho sa môžu podľa jeho uváženia a v súlade s týmito VOP meniť. V prípade dodávky Tovaru na mieru, kde je objednaná aj montáž, je pod pojmom Tovar myslené aj služby spojené s dopravou a montážou dodávaného Tovaru v mieste dodania, ak nie ej dohodnuté výslovne inak. Tovarom pre účely týchto VOP ako aj Zmluvy je aj výsledok Služby, najmä ak sa jedná o zmluvu o diele – vyhotovenie veci na zákazku.

II.9. Služby – akékoľvek služby, ktoré vždy aktuálne ponúka Predávajúci, najmä práce a služby súvisiace s dodávkou, montážou, úpravou nábytku, najmä vstavaných skríň, vykonávané mimo dodávky Tovaru, taktiež práce, ktorých výsledkom je zhotovenie diela, prípadne sa jedná o zhotovenie veci na zákazku, alebo grafické návrhy a služby designéra.

II.10. Stránka – web akákoľvek doména, kde Predávajúci prezentuje svoje Tovary alebo Služby a je obsah, napr. www.domdekor.sk.

II.11. Vyššia moc sú všetky skutočnosti alebo prekážky, ktoré nezávisia od vôle Zmluvnej strany a ohľadne ktorých nebolo možné rozumne očakávať, že ich výskyt mohla Zmluvná strana predpokladať v čase uzavretia Zmluvy alebo že by takéto skutočnosti alebo prekážky alebo ich dôsledky odvrátila alebo prekonala. Za vyššiu moc sa považujú aj skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné zo strany Predávajúceho, ktoré majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie Tovaru ako napr.: štrajky, katastrofy, havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, výpadky elektrického prúdu, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné opatrenia orgánov verejnej moci a i..

II.12. Zmluvná strana je samostatne Predávajúci a Kupujúci, v množnom číslo spoločne Kupujúci a Predávajúci.

II.13. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, zmluva o dodávke Tovaru vrátane Tovaru na mieru, alebo zmluva o zhotovení veci na zákazku, zmluva o úprave, oprave vecí, zmluva o dielo uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Tovar alebo Služby, pričom jej obsah je uvedený v Akceptovanej objednávke a v dokumentoch, ktoré sú pre Zmluvné strany záväzné. Za Zmluvu sa považujú všetky dokumenty, ktoré sú záväzné pre zmluvné strany, t.j. tak záväzné objednávky, VOP, Reklamačný poriadok, ako aj ďalšie dokumenty, ktoré si Zmluvné strany odsúhlasili.

Článok III. OBJEDNÁVKA TOVARU, SLUŽIEB, A PRÁC

III.1. Kupujúci môže osloviť Predávajúceho, pokiaľ má záujem o jeho Tovar alebo Služby:

a) prostredníctvom kontaktného formulára na Stránke,

b) prostredníctvom e-mailu uvedeného na Stránke alebo telefonicky na kontaktné tel. č. uvedené na Stránke (ďalej komunikácia Zmluvných strán pri dojednávaní Zmluvy cez e-mail, kontaktným formulárom, telefonicky aj len ako komunikácia „na diaľku).

V prípade, že je požadované vyplnenie určitých informácií napr. vo formulári, Kupujúci je ich povinný vyplniť, inak nemusí byť formulár/požiadavka doručený/á Predávajúcemu.

III.2. V prípade dojednávania Zmluvy cez komunikáciu na diaľku Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho ním vybraným spôsobom, pričom v spolupráci s Kupujúcim spresnia požiadavky Kupujúceho a následne podľa spresneného zadania Kupujúceho odošle na Kupujúcim určený e-mail predbežnú objednávku so žiadosťou o predbežné potvrdenie tejto predbežnej objednávky. Predbežná objednávka obsahuje minimálne požadovaný Tovar/Služby, predbežnú kalkuláciu Ceny, výšku zálohy, ako aj výšku Nákladov, ktoré požaduje Predávajúci uhradiť nad rámec Ceny, údaje na Kupujúceho, vrátane kontaktných, miesto dodania a predbežný termín dodania.

III.3. Kupujúci je povinný, pokiaľ má záujem o Tovar/Službu, predbežnú objednávku potvrdiť, a to formou, ktorú požaduje Predávajúci a uhradiť požadovanú zálohu. V prípade, že Kupujúci uhradí len požadovanú zálohu, má sa za to, že predbežnú objednávku odsúhlasil. Predbežná objednávka sa stáva pre Zmluvné strany záväzná až momentom úhrady zálohy, pričom ak po potvrdení predbežnej objednávky Kupujúcim nebude záloha uhradená v termíne podľa predbežnej objednávky, predbežná objednávka (návrh zmluvy) zaniká. V predbežnej objednávke je Cena vyčíslená vychádzajúc len z informácií Kupujúceho, pričom Cena Tovaru vyrábaného na mieru alebo Služieb vykonávaných u Zákazníka sa dá stanoviť až po obhliadke miesta dodania a jeho presnom zameraní. Záväznosť predbežnej objednávky znamená, že Zmluvné strany uzatvorili predbežnú zmluvu, ktorou  sa Predávajúci zaviazal vykonať zameranie a obhliadku miesta dodania a k vyhotoveniu návrhu finálnej objednávky a Kupujúci sa zaviazal uhradiť zálohu a poskytnúť súčinnosť Predávajúcemu. Na ich práva a povinnosti sa budú aplikovať tieto VOP a dohody podľa záväznej predbežnej objednávky. Kupujúci je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od záväznej predbežnej objednávky, pričom ak tak urobí po vykonaní obhliadky a zamerania, je povinný uhradiť Náklady spojené s obhliadkou a zameraním.

III.4. Po záväznosti predbežnej objednávky Predávajúci najneskôr do 15 dní od jej záväznosti, v súčinnosti s Kupujúcim, vykoná obhliadku miesta dodania Tovaru za účelom vyhotovenia presnej kalkulácie Ceny. V prípade, že obhliadka nebude vykonaná ani do 30 dní predbežná objednávka zaniká a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu do 7 dní od jej zániku uhradenú zálohu zníženú .

III.5. Obhliadka a zameranie: Kupujúci je povinný sprístupniť miesto dodania Tovaru alebo Služieb v dohodnutom termíne, v prípade, že tak neurobí, znáša Náklady na výjazd Predávajúceho. Miesto, kam je umiestnenie Tovaru určené musí byť pred jeho (za)meraním pripravené tak, aby po (za)meraní už neboli vykonávané žiadne stavebné úpravy, ktoré by zmenili rozmery tohto miesta, najmä musí byť položená podlaha (parkety / koberec / kachličky), a miesto musí byť vypratané a pripravené na (za)meranie z každej strany.

III.6. Na základe zamerania a obhliadky podľa bodu 3.5 týchto VOP bude Kupujúcemu prostredníctvom emailu alebo priamo na prevádzke Predávajúceho Kupujúcemu predložená upravená objednávka, kde bude minimálne uvedené:

a) Cena spolu s finálnym rozpočtom,

b) termín dodania Tovaru alebo Služieb,

c) miesto dodania Tovaru alebo Služieb.

Kupujúci, ak má záujem o Tovar alebo Službu za predložených finálnych podmienok, musí Objednávku potvrdiť alebo odmietnuť, a to buď podpisom konečnej Objednávky, alebo e-mailom. Bez Akceptácie nie je možné dodanie Tovaru alebo Služieb. Kupujúci je povinný vykonať Akceptáciu bezodkladne, v opačnom prípade Predávajúci neručí za dodržanie stanovených termínov a je oprávnený ich prispôsobiť podľa aktuálnych možností vyťaženosti. V prípade, že sa Kupujúci nevyjadrí v lehote do 14 dní od predloženia konečnej objednávky, je Predávajúci oprávnený objednávku stornovať (odstúpiť od nej), na základe čoho nevznikne Zmluva a Predávajúci je povinný vrátiť uhradenú zálohu mínus Náklady, na ktoré mu vznikol už nárok (napr. bod III.9 VOP).

III.7. Momentom potvrdenia konečnej objednávky, t.j. momentom Akceptácie objednávky, vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim záväzná Zmluva, pričom pre Zmluvné strany sú záväzné podmienky uvedené v Akceptovanej Objednávke, týchto VOP, Reklamačnom poriadku a v ďalších dokumentoch, na ktoré sa tieto dokumenty odvolávajú a Kupujúci mal možnosť sa s nimi oboznámiť. Akékoľvek zmeny Akceptovanej Objednávky je možné vykonať len so súhlasom oboch Zmluvných strán.

III.8. Náklady, na ktoré má nárok Predávajúci, ak uzatvorenie Zmluvy nenastane: Predávajúci má nárok na úhradu Nákladov spojených s obhliadkou a zameraním vo výške uvedenej v predbežnej objednávke.

III.9. V prípade, Tovaru typizovaného, alebo kde nie je potrebné zohľadňovať miesto dodania, t.j. v situácii, kde netreba vykonať obhliadku a zameranie miesta dodania, je predbežná objednávka pripravená ako záväzná objednávka, pričom záväznou - Akceptovanou, sa pre obe Zmluvné strany stáva takáto objednávka uhradením zálohy, čím nastáva aj uzatvorenie Zmluvy. V prípade, že záloha nie je uhradená ani don 5 dní po termíne, ponuka vo forme vyplnenej objednávky bez ďalšieho zaniká.

Článok IV. Dodanie Tovaru, Služieb

IV.1. Predávajúci dodá Tovar a vykoná Služby najneskôr v termíne podľa Akceptovanej objednávky.

Predávajúci oznámi Kupujúcemu presný termín dodania Tovaru alebo poskytnutia Služieb aspoň 3 dni vopred.

IV.2. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť a umožniť mu prístup na miesto dodania, najneskôr do 3 dní od výzvy, resp. v požadovanom termíne. V prípade neposkytnutia súčinnosti je Kupujúci povinný nahradiť na zvýšené náklady Predávajúceho, najmä náklady na dopravu, pracovníkov, ktorí sa dostavili na miesto dodania, náklady na uskladnenie Tovaru, ktorý nebolo možné dodať.

IV.3. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar aj skôr, pričom je o tom povinný informovať Kupujúceho aspoň 5 dní vopred. Ak má Predávajúci podľa Objednávky dodať Kupujúcemu viacero kusov Tovaru, môže Predávajúci v lehote termínu dodania dodávať jednotlivé Tovary aj postupne.

IV.4. V prípade, ak by z dôvodu akýchkoľvek okolnosti nebolo možné splniť termín dodania, je Predávajúci o tom povinný Kupujúceho bezodkladne informovať aj s informáciou o novom termíne dodania. Pokiaľ sa termín dodania predĺži o viac ako 2 týždne, je Kupujúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Predávajúci je povinný vrátiť uhradenú zálohu do 10 dní od doručenia odstúpenia.

IV.5. V prípade, ak Kupujúci neposkytne Predávajúcemu súčinnosť pri dodávaní Tovaru, ani po výzve, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť, pričom Predávajúci má nárok na Cenu vo výške 90%

Ceny a Kupujúci je oprávnený si prevziať v lehote 15 dní od zániku Zmluvy v mieste, ktoré mu oznámi Predávajúci. V prípade, že si Kupujúci Tovar neprevezme ani do 15 dní od momentu zániku Zmluvy v dôsledku odstúpenia, je Kupujúci povinný uhradiť 50% Ceny, t.j. Predávajúci si ponechá uhradenú zálohu a zároveň Predávajúci si ako vlastník ponechá Tovar a je oprávnený v takomto prípade s Tovarom naložiť podľa vlastného uváženia.

IV.6. V prípade, že dodávka Tovaru sa uskutočňuje dlhšie ako jeden deň, Kupujúci je povinný zabezpečiť miesto na uloženie Tovaru a ochranu už dovezeného Tovaru v mieste dodania.

IV.7. V prípade, že Kupujúci je povinný uhradiť zvyšnú časť Ceny už pri dodaní Tovaru je Predávajúci oprávnený žiadať od Kupujúceho preukázanie pripravenosti uhradiť zvyšnú časť Ceny.

IV.8. Tovar alebo Služby sú dodané:

a) v prípade dodávky Tovaru bez montáže, splní Predávajúci povinnosť dodať Tovar momentom jeho doručenia do miesta dodania. Ak je dodávaný Tovar po častiach, dodanie nastane doručením posledného z Tovarov;

b) v prípade dodávky Tovaru aj s montážou, splní Predávajúci povinnosť dodaním samotného Tovaru a zmontovaním v dohodnutom rozsahu v mieste dodania.

c) v prípade poskytnutia Služieb sú tieto dodané momentom ich dokončenia v mieste dodania.

IV.9. O dodaní Tovaru alebo Služieb bude spísaný protokol/dodací list, ktorý obidve Zmluvné strany v deň dodania potvrdia. V prípade, že Kupujúci odmietne protokol podpísať, nemá to vplyv na to, či je Tovar/Služba dodaná. Spísanie protokolu je momentom dodania a prevzatia Tovaru/Služieb od Predávajúceho.

IV.10. Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru/Služieb vykonať obhliadku dodaného Tovaru/Služby a do protokolu zaznamenať vady Tovaru/Služieb, ktoré je možné pri riadne vykonanej obhliadke zistiť.

V prípade zistených vád sa Zmluvné strany bezodkladne dohodnú na termíne ich odstránenia. Vady, ktoré nemožno zistiť pri obhliadke je možné uplatniť v reklamačnom konaní podľa Reklamačného poriadku.

IV.11. Momentom dodania Tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci.

Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až momentom uhradenia celej Ceny. Kupujúci je povinný až do doby, kým sa stane vlastníkom Tovaru na svoje náklady Tovar udržiavať v riadnom stave a chrániť ho pred poškodením. V prípade akéhokoľvek poškodenia Tovaru alebo jeho znehodnotenia je Kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Predávajúcemu.

IV.12. Náklady na dopravu Tovaru je povinný Kupujúci uhradiť len ako boli ako osobitná položka vyčíslené v Akceptovanej Objednávke, inak platí, že sú zahrnuté v Cene. Týmto nie je dotknuté právo Predávajúceho na uplatnenie zvýšených nákladov pri neposkytnutí súčinnosti, či inom porušení povinností zo strany Kupujúceho.

Článok V. Úhrada Ceny

V.1. Kupujúci je povinný uhradiť Cenu a Náklady podľa Akceptovanej objednávky v termínoch, podľa Akceptovanej objednávky, prípadne zálohu v termíne a vo výške podľa predbežnej objednávky, ktorú odsúhlasil. V prípade, že má byť Cena uhradená v deň dodania, je Kupujúci povinný ju uhradiť v hotovosti, prípadne ak Predávajúci akceptuje prijímanie platieb kartou, tak aj kartou, pri preberaní Tovaru/Služby, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že Kupujúci odmietne v takomto prípade Cenu, alebo jej doplatok uhradiť v deň dodania, je Predávajúci oprávnený Tovar odviesť a má sa za to, že Kupujúci neposkytol súčinnosť potrebnú k dodaniu Tovaru so všetkými dôsledkami ako sú tieto uvedené v bode IV.5.

V.2. V prípade, že Cena, alebo jej časť nebude uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

V.3. V prípade omeškania s úhradou Ceny alebo jej časti, napr. aj zálohy, alebo iného finančného záväzku Kupujúceho, má Predávajúci nárok na úroky z omeškania v zákonnej výške.

Článok VI. Zodpovednosť za vady, reklamácia

VI.1. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktorý mal Tovar v čase dodania.

VI.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré vznikli po dodaní, pokiaľ sa na ne vzťahuje Záruka a budú riadne a včas oznámené.

VI.3. Kupujúci je povinný zistené vady bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, a to spôsobom podľa Reklamačného poriadku zverejneného na Stránke.

VI.4. Práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa vád Tovaru/Služieb sú podrobne uvedené v Reklamačnom poriadku, kde sa uvádza aj postup pri riešení reklamácie, nároky z vád Tovaru/Služieb a ďalšie práva a povinnosti.

VI.5. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré:

a) vznikli na Tovare obvyklým opotrebovaním spôsobeným bežným používaním Tovaru;

b) ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou Tovaru,

c) boli spôsobené zásahom Kupujúceho alebo iných osôb, ktorý nesúvisí s riadnym používaním Tovaru, alebo akýmkoľvek mechanickým poškodením;

d) vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré Predávajúci nemá vplyv.

Článok VII. Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na Kupujúcich spotrebiteľov

VII.1. Tento článok VOP sa uplatňuje len na Kupujúcich, ktorí sú Kupujúci spotrebitelia. V prípade, že ustanovenia podľa tohto článku sú v rozpore s inými ustanoveniami podľa VOP, prednosť majú pre Kupujúcich spotrebiteľov ustanovenia tohto článku.

VII.2. VADY TOVARU, ZÁRUKA: Vzťahy medzi Kupujúcim spotrebiteľom a Predávajúcim sa v oblasti vád z Tovaru/Služieb spravujú Občianskym zákonníkom.

VII.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Tovaru kupujúcim. Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu Cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

VII.4. Ak nejde o použitý Tovar zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Ak ide o použitý Tovar, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri Tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky Tovaru.

VII.5. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

VII.6. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu alebo v reklame môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v Zmluve. V záručnom liste určí Predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

VII.7. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

VII.8. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitý Tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitého Tovaru Kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa Predávajúci a Kupujúci dohodli podľa bodu VII.4.

VII.9. ODSTÚPENIE – poučenie spotrebiteľa o jeho práve na odstúpenie

VII.10. Kupujúci spotrebiteľ, má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru a pri poskytovaní Služieb do 14 dní od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí Služieb, s výnimkami ako je uvedené v bode VII.15, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý dodaním (bod IV.8. písm. a) a b) VOP).

VII.11. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla Predávajúceho uverejnenej na Stránke, e-mailom na adrese obchod@domdekor.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od Zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý je zverejnený na Stránke www.domdekor.sk/ a je doručený spolu s návrhom záväznej objednávky predloženej Kupujúcemu k Akceptácii. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci ako spotrebiteľ. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to osobne alebo zaslaním na adresu sídla Predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s Predávajúcim, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Kupujúci má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať Tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Poškodenie obalu a Tovaru samotného bude Predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní Tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto VOP nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

VII.12. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková Zmluva súvisiaca s touto Zmluvou (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky, splátková zmluva). Prípadné vrátenie Ceny alebo jej časti uhradenej Kupujúcim na základe doplnkových zmlúv bude zrealizované v súlade s osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkové zmluvy.

VII.13. Pri odstúpení od Zmluvy Kupujúci znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Ak však dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré Kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci.

VII.14. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávok alebo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci Kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

VII.15. V súlade so zákonom nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúci a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby;

b) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúci, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúci;

c) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil;

e) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;

g) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúci a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

VII.16. Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Kupujúci spotrebiteľ o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od zmluvy. Ak Kupujúci spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy týkajúcej sa poskytovania Služieb a pred začatím poskytovania Služieb udelil výslovný súhlas s ich poskytnutím pred uplynutím lehoty na odstúpenie, Kupujúci spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba Cenu za skutočne poskytnuté Služby do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté Služby sa vypočíta pomerne na základe celkovej Ceny dohodnutej v Zmluve. Ak je celková Cena dohodnutá v Zmluve nadhodnotená, Cena za skutočne poskytnuté Služby sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutej Služby.

VII.17. Kupujúci - spotrebiteľ nie je povinný platiť za:

a) Služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

(1) Predávajúci neposkytol Kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie o práve na odstúpenie, alebo informácie o tom, že Kupujúci spotrebiteľ bude znášať pri odstúpení náklady podľa bodu VII.14.,

(2) Kupujúci - spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania Služby podľa VII.16,

VII.18. RIEŠENIE SPOROV V prípade, že Kupujúci spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým

Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je uverejnený na stránke http://www.mhsr.sk/); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok VIII. Osobné údaje

VIII.1. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu Predávajúceho s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke www.domdekor.sk

Článok IX. Doručovanie

IX.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou alebo kuriérom, osobné doručenie Zmluvnej strane alebo elektronické doručenie e-mailom. Doručovanie bude vykonávané na adresy uvedené v objednávkach alebo v Zmluve, pričom platí adresa podľa posledného dokumentu posielaného Zmluvnou stranou, ktorej sa má doručovať. Po dodaní Tovaru/Služieb sú záväzné a aktuálne kontaktné údaje Predávajúceho uvedené na Stránke www.domdekor.sk/kontakt.

IX.2. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky z akéhokoľvek dôvodu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa zásielka považuje za riadne doručenú dňom preukázateľného prečítania e-mailu adresátom, najneskôr však 3. dňom po jej odoslaní. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo Objednávke, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu bydliska, prípadne novú adresu/e-mail na doručovanie písomností.

IX.3. V prípade, že Kupujúci oznámi Predávajúcemu e-mail, tak Kupujúci berie na vedomie, že akékoľvek správy z toho e-mailu bude Predávajúci vnímať ako správy od Kupujúceho, t.j. Kupujúci zodpovedá za to komu umožní prístup k oznámenému e-mailu, a pokiaľ akúkoľvek správu z oznámeného e-mailu napíše aj iná osoba má sa za to, že ju Kupujúci na úkon výslovne splnomocnil.

Článok X. Záverečné ustanovenia

X.1. Tieto VOP sú platné od 27.10.2009

X.2. VOP sú uverejnené na Stránkach. VOP môže Predávajúci jednostranne zmeniť. Vzťah medzi konkrétnym Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi tými VOP, ktoré boli platné a účinné v čase uzatvorenia Zmluvy, a to aj keď sa po jej uzatvorení zmenia. Do uzatvorenia Zmluvy platia VOP zverejnené aktuálne na Stránke.

X.3. Ak sa niektoré ustanovenie VOP či Zmluvy stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

X.4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia:

a) V prípade Kupujúceho spotrebiteľa, sa práva a povinnosti riadia Občianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi, ako aj predpismi zabezpečujúcimi ochranu spotrebiteľa,

b) V prípade iných Kupujúcich ako sú spotrebiteľa, sa práva a povinnosti Zmluvných strán riadia Obchodným zákonníkom, ak Zmluva, t.j. vrátane VOP a ďalších záväzných dokumentov neuvádza inak.

X.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán upravuje:

a) Zmluva, pred jej uzatvorením záväzná predbežná objednávka,

b) VOP, pričom použije sa bod X.2 na určenie, ktoré ustanovenia sú záväzné,

c) Reklamačný poriadok,

d) ďalšie dokumenty, ktoré boli sprístupnené Kupujúcemu a predchádzajúce dokumenty na ne odkazujú.

V prípade rozporu medzi jednotlivými dokumentami je prednosť a záväznosť dokumentov daná nasledovne (zoradené podľa prednosti záväznosti) – 1. Zmluva/záväzná predbežná objednávka, 2. osobitné záväzné dokumenty, ktoré boli odsúhlasené Zmluvnými stranami 3. Reklamačný poriadok 4. VOP.


27.10.2009 v Bratislave
Zuzana Ferová